Terug naar vorige pagina

 

GESLACHT MENNINCK
CATHARINA MARIA MENNINCK (1670-1735) - 2e vrouw van Ds. Wibrandus Hartzma:
geen bewijs gevonden van afgstamming van Adriaan Michielszn. Menninck; beeldenstormer en watergeus.

De schrijver van "Voetspoor in de tijd" veronderstelt dat Catharina Maria Menninck mogelijk zou afstammen van de beeldenstormer en watergeus Adriaan Michielszoon Menninck.
Op 12-10-1999 heb ik daar onderzoek naar verricht, o.a. ook bij het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. Ik vond daar:
1e. Doop- en (onder) trouwregisters 1565-1689 van de Nederlandse Gereformeerde gemeente te Frankenthal / Pfalz, gedrukte bronnenpublicatie van Adolf Von Den Velden, Societe d'Historie du Protestantisme, 1911. De naam Menninck of een variant daarop komt daar helaas niet in voor.
2e. informatie over Menninck: in De Nederlandse Leeuw de jaargangen 1924-1925-1931-1933.
3e. Een artikel van Dr. D. Hoek Adriaan Menninck beeldenstormer en watergeus.
4e. Een oud handgeschreven genealogisch onderzoek vier generaties Adriaan Michielszoon Menninck van J.P. de Man. Dit onderzoek heb ik aangevuld met informatie uit de andere hiervoor genoemde bronnen. Dit gaf het volgende genealogisch overzicht betreffende Adriaan Michielszoon Menninck. Echter heeft mij dit niet op het spoor gebracht van het vertrek van een Menninck, naar Frankenthal / Pfalz. Hopelijk kunnen de gegevens van dit onderzoek van nut zijn voor volgende ondezoekers naar de afkomst van Catharina Maria Menninck. Het is dan verder goed te weten dat behalve de inschrijving te Groningen van Catharina Maria Menninck een Hermannus Menninck september 1686 staat genoteerd.

 

STAMOUDERS

Zoon van Aart Janszoon, van beroep lijndraaier:
1 Adriaan Aertzn.,
Hij was bezitter van "enig vastgoed (waarschijnlijk 17 morgens land) in Nieuwland in het land van Arkel". Adriaan trouwt met Christina Cuypers, weduwe (met een dochter Marie) van Jan van der Moelen. Adriaan is niet oud geworden.Christina trouwt opnieuw met Jan van Stryen, waarbij ze nog een zoon Jan kreeg.(D. Hoek).

Kinderen uit dit huwelijk:
2 Michiel Adriaanszn. Menninck.
Volg 1e geslacht 2.
3 Adriaan Adriaanszn. Menninck, trouwt met Machteld Pieters. (D. Hoek). verder onbekend.
4 Catharina Adriaansdr. Menninck, trouwt met Hendrik Janszn. Slem, schoenmaker.(Hoek)

 

EERSTE GESLACHT

Zoon van 1 - Adriaan Aertz en Christina Cuypers:

2. Michiel Adriaansz. Menninck, Priester en Kanunnik te Gorcum van de collegiale kerk van St. Maarten en Sint Vincent. 1554 deken van het Kapittel. Hij was een man van aanzien en met een aanzienlijk vermogen hetwelk hij had, volgens zijn testament, "met zynen grooten arbeyt ende industrie geconquesteert ende.... verspaert" -(D. Hoek). Michiel Menninck overleed 17 juli 1562 te Delft. Hij verwekte bij zijn dienstmaagd Anthonia Lambrechtsdochter 3 zonen, die gelegitimeerd werden en een dochter.

 

Kinderen uit deze relatie

5 Adriaan (Michiels) geb. omstreeks 1536 te Utrecht. Tr. Jozyna v.d.Goes, 2e huwelijk met Johanna Duyst van Voorhout. Volg 2e geslacht 5.
6 Aernoult (Aart / Aert) (Michiels). geb. 1538/39.
Tr. Elisabeth Josephsdr. Vlg 2e geslacht 6

7 Michiel (Michiels) geb.1542/1543. Tr. Aeltje de Bruijn. Volg 2e geslacht 7
8 Anna (Michiels) geb. onbekend. Zij was non in het Sint Agnietenklooster)
Deze bastaard-kinderen hadden officieel geen erfrecht, tenzij ze erkend werden. De erkenning van de drie zonen vond (blijkbaar) plaats in 1564 na de dood van hun vader, volgens de "Uittreksels van de ter Rekenkamer in Den Haag Geregistreerde Legitimaties". Aanvragers: de drie zonen.
Datum: Brussel april 1562. Geregistreerd: Den Haag 26 januari 1564: "...Adriaan Michielszoon., zoon van de heer Michiel Menninck, gecommen van echten bedde, eertijts cappellaen van onse heer ende vadere wyen God genaedich zij, woenachtig binnen onse stadt van Gorinchem, geprocreert vuyt den lichame van Anthonia Lambrechts, ongebonden persoene.." 50 op advies van de drost van Gorinchem; betaald an hem. (Jaarb. CBS deel 41 / 1987.) Gezien de vele uitgekeerde legitimaties aan andere bastaardkinderen was 50 een fors bedrag.

 

TWEEDE GESLACHT

Zoon van 2 - Michiel Menninck en Anthonia Lambrechts:
5 - Adriaan (Michielszn.) Menninck,
geboren omstreeks 1535 te Utrecht, overleden vr 23 augustus 1607. Adriaan trouwt omstreeks 1557 met Jozyna van der Goes, een meisje van patricischen huize, dochter van Cornelis van der Goes en Maria Engebrechtsdr. Zij stierf september 1558 waarschijnlijk in het kraambed.
In een acte van die datum over haar nalatenschap wordt bepaald dat Adriaan 17 morgen lands leengoed onder Nuland kreeg, hetwelk door zijn vader Mr. Michiel Menninck ten huwelijk was gegeven op naam van zijn schoonvader Cornelis van der Goes, omdat hij zelf geen bezittingen mocht erven - (D. Hoek). Adriaan vertrok daarna naar Delft en werd daar wantsnijder (verkopen in het klein van laken). Hij hertrouwt voor 1565 met Johanna Duyst van Voorhout. geb. 14 augustus 1530. Overleden in 1611. Dochter van de hervormingsgezinde Frans Duyst van Voorhout, baljuw van Delfland, schout van Delft, later burgemeester van Delft en Maria van Segwaert. Nadien kocht Adriaan Menninck met behulp van zijn schoonvader en kapitaal van zijn vader, een uiterst belangrijk lakenverversbedrijf van Hendrik Junius, rector van de Latijnse school - (D.Hoek).

Adriaan werd einde 1566 aanvoerder bij de beeldenstorm te Delft en trok daarna naar Den Haag om ook daar de beeldenstorm te organiseren. In de woelige dagen die daarop volgden wierf hij in de buurt van Antwerpen manschappen aan, waarmee hij in januari Vianen bedreigde. Bij vonnis der Delftsche Schepenbank van 5 november 1567 werd hij veroordeeld tot verbanning met verbeurtverklaring van zijn goederen. Adriaan vluchtte. Zijn zwager Klaas, broer van zijn vrouw, werd in 1567 door de Spanjaarden gegrepen en opgehangen (D. Hoek). Zijn vrouw was na zijn vlucht met haar kleine kinderen in het hem toebehorend huis "Vogelgrijp" aan de Oostzijde van de Verversdijk blijven wonen. (N.L.). Volgens D. Hoek zou Menninck later verraaad hebben gepleegd. Dit zou de reden kunnen zijn waarom zijn kinderen later moeders naam aannamen.
Zie verder Adriaan Menninck in de bijlage-kopie uit het Nederlandsch Biografisch Woordenboek.

 

kinderen uit het huwelijk van Adrian Menninck en Johanna Duyst van Voorhout:

9 Maria Adriaansdr. Duijst / Menninck, trouwt in 1582 met Francois Spiering, welgesteld fabrikant tapijtwever (mr. tapissier) (N.L) van wereldfaam - (D. Hoek). Zoon van Aert Spiering, tapissier en Maria van Overvest, Maria overleed vr 13 nov. 1585. Zij liet een zoontje na, waarschijnlijk vroeg overleden - (D. Hoek). Zie N.L. 1915 kol. 17 (Spiering Gulden croon).
10 Oucommera(Adriaansdr.). Duijst / Menninck trouwt op 13 november 1585 te Scheveningen met de weduwnaar van haar zus Maria; Francois Spiering,. Francois overleed 23 febr. 1630 te Delft. Oucommera overleed 12 aug.1634 te Elbing. Kinderen: 1. Aert Spiering. 2. Catharina Spiering geb. 21 januari 1595.
11 Michiel Adriaanszn.
Menninck. Tr. Johanna Six. 2e huwelijk met Maria Jacot. (Volg 3e geslacht 11. Dit zouden dan voorouders van Catharina Maria Menning moeten zijn)
12 Sara Adriaansdr. Duijst / Menninck,
Sara trouwt te Delft op 29 juli 1599 met Cornelis Janszoon Graswinckel.
13 Sophie (Adriaansdr.), ongehuwd overleden in 1615. 

---------------------

Zoon van 2 - Michiel Menninck en Anthonia Lambrechts:
6 - Mr. Aert. Michielszn. Menninck, geboren 1538/39. Procureur te Gorinchem 1580., advocaat, Mr. van het Gasthuis, vertegenwoordiger in de vroedschap (stedelijke regering) van Gorkum. Aert trouwt omstreeks 1570 met Elisabeth Josephsdr. Dochter van Joseph Janszn. en Margriet Aert Haeveloosdr. Aert overleed tussen 1592 en1595. Elisabeth hertrouwt 1 oktober 1595 te Gorinchem met Adriaen Breunichsz.(?) van Dordrecht, een weduwnaar met kinderen.

kinderen uit dit huwelijk:

14 Michiel Aertszn. Menninck Tr. Elisabeth Gerijts. Volg 3e geslacht 14.
15 Arnoldus. Aantekening van J.P. de Man: "misschien is hij een zoontje van Michiel in welk geval hij op zijn vierde jaar zou kunnen schrijven??"
16 Lambert Aertszn. Menninck Tr. Jelleke van Huttema. Volg 3e geslacht 16.

---------------------

Zoon van 2 - Michiel Menninck en Anthonia Lambrechts:
7 - Michiel (Michielszn.) Menninck,
geboren 1542/1543 te Gorinchem,. Michiel trouwt rond 1563 met Aeltje de Bruijn,. Dochter van Jan de Bruijn, schepen van Leerdam ((N.L). Michiel overleed vr 2 juni 1589. Aeltje hertrouwt tussen juni 1589 en Juni 1590 met Gosen Anthoniszn. Aaltje overleed 2 februari 1596.

kinderen uit dit huwelijk:

17 Jan de Bruijn Michielszn. Menninck geb. omstr. 1563. Tr. met N.N. Vlg 3e geslacht 17
18 Adriaensken Menninck, Adriaentjen trouwt voor 27 juli 1596 met Reynier Reynierszn.. Reijnier overleed voor 1605. Adriaantjen hertrouwt op 19 april 1605 met Gijsbert Corneliszn.
19 Elisabeth Menninck, zij trouwt te Gorinchem op 9 augustus 1592 met Willem Willemszn. de Jong, tijmmerman. Zij is hertrouwd en schijnt later naar Vianen te zijn gegaan.
20 Michiel Menninck. Tr. Neeltje Jansdr. Volg 3e geslacht 20.
21 Theuntken Menninck geb.? Theuntgen trouwt te Gorkum op 7 mei 1600 met Lambert Jansz. Coninck. Overleden te Gorinchem vr 1603. Theuntgen hertrouwt op 19 november 1603 met Jan Adriaenszn. de Leeuw.
22 Grietken, zij trouwt vr 19 april 1605 met Adriaen Thomaszn. van Dorht..(N.L.)
23 Adriaan Menninck (niets van bekend).

 

DERDE GESLACHT

Zoon van 5 - Adriaan (Michiels) Menninck en Jannetje / Johanna Duyst van Voorhout:
11 - Michiel Adriaanszn. Menninck
. Michiel trouwt met Johanna Six.
kind uit dit huwelijk:
Hiermee eindigen verdere nakomelingen van Adriaan Menninck beeldenstormer en Watergeus. Dit is het

24 Frans Michielszn. Menninck. Jong overleden / geen nageslacht. (D.Hoek). het genealogisch bewijs, dat Catharina Maria Menninck geen nakomeling kan zijn van Adriaan Menninck.
Michiel hertrouwt met Maria Jacot. Wel kan zij nakomeling van een broer van Adriaan Menninck zijn. Dat heb ik niet nader onderzocht.

kinderen uit dit huwelijk:
25 Christiaan Michielszn. Menninck
. Jong overleden / geen nageslacht. (D. Hoek)
26 Adriana Michielsdr. Menninck, zij trouwt op 3 december 1623 met Henrick Linthagen.

--------------------------

Zoon van 6 - Mr. Aert Michielszn. Menninck en Elisabeth Josephsdr.:
14 - Michiel (Aertszn.) Menninck geboren 1572/73, tresorier te Gorinchem 1627, schepen te Gorinchem1630. Michiel trouwt op 23 aug. 1598 te Gorinchem met Elisabeth Gerijts j.d. van Utrecht, dochter van Cornelis Gerijts en Judith van Casteren. Michiel overleed na 1630.

Tennminste 3 kinderen uit dit huwelijk:

27 Cornelis Michielszn. Menninck. Tr. Gijsbertjen Gerritsdr. Lever. Volg 4e geslacht 27.
28 Frans Michielszn. Menninck.
Aantekening J.P. de Man: "mij verder onbekend".
29 Lijsbeth Michielsdr. Menninck?
30 Judith Michielsdr. Menninck
, zij trouwt te Gorkum op 2 februarie 1638 met Paulus van Steenwinckel, ziversmid te Gorkum.

---------------------------

Zoon van 6 - Mr. Aert Michielszn. Menninck en Elisabeth Josephsdr.:
16 - Lambert Aertszn. Menninck Notaris te Gorinchem. Zijn protocollen zijn nog in wezen R.A, den Haag 1603 -1606. Lambert trouwt te Gorinchem op 9 juli 1600 met Jelleke van Huttema Ockersdr. uit Franeker. Aantekening J.P. de Man: "Geen kinderen".

----------------------------

Zoon van 7 - Michiel Michielszn. Menninck en Aeltje de Bruijn:
17 - Jan de Bruijn Michielszn. Menninck geb. omstr. 1563. Jan trouwt vr juni 1589 met N.N. Hij overleed in 1599.

kinderen uit dit huwelijk:

31 Michiel Menninck (N.L) Geen nadere gegevens over bekend.
32 Aeltken Menninck. (N.L)

---------------------------

Zoon van 7 - Michiel Michielszn. Menninck en Aeltje de Bruijn:
20 - Michiel Michielszn. Menninck,
Michiel trouwt omstreeks 11 november 1603 met Neeltje Jansdr. Zij testeren op 11 november 1603 voor notaris Lambert Menninck.
Aantekening J.P. De Man: "Vermoedelijk kinderen uit dit huwelijk"

 

VIERDE GESLACHT

Zoon van 14 - Michiel Aertszn. Menninck en Elisabeth Gerijts:
27 - Cornelis Michielszn. Menninck
geboren omstreeks 1601 te Gorkum, gerechtsbode te Gorkum. Cornelis trouwt 25 maart 1636 te Gorkum met Gijsbertjen Gerrits Lever. Dochter van Gherit Claessen Lever, vleyshouwer en en Neelken Jans Lutten, Cornelis overleed omstreeks 1657. (Overgenomen uit onderzoek van John Drijfhout.)

kinderen uit dit huwelijk:

33 Lijsbeth Cornelisdr., doop 31 oktober 1636 te Gorkum, gereformeerd
34 Michiel Corneliszn., doop 28 februari 1638 te Gorkum, ger.
35 Geret Corneliszn., doop 20 maart 1640 te Gorkum, ger.
36 Geret Corneliszn., doop 4 augustus 1641 te Gorkum, ger.
37 Aert Corneliszn, ` doop 27 december 1643 te Gorkum, ger.
38 Jacob Corneliszn., doop 7 februari 1646 te Gorkum, ger.
39 Cornelis Corneliszn., doop 10 augustus 1649 te Gorkum, ger.
40 Willemijntje Cornelisdr.,doop 26 arpil 1650 te Gorkum, ger.
41 Nelken Cornelisdr., doop 2 februari 1652 te Gorkum, ger.
42 Adriaan Corneliszn., doop 23 juli 1655 te Gorkum, ger.
43 Johannes Corneliszn., doop 25 december 1657 te Gorkum, ger.


Archiefonderzoek Hartzema Hartsema, door Henk van Alteren - Apeldoorn