Terug naar vorige pagina

 

 
VOOROUDERS MOEDERS ZIJDE

 

Dr. Abraham Trommius (1633-1717) was de vader van Magdalena Trommius waarmee stamvader Ds. Wibrandus Hartzma was getrouwd. Hun zoon Ds. Abraham Hartzma geeft aldus naam en bloedband Hartz(s)ema-Trommius door aan volgende generaties.

 

Zoon van Jan Jansen Trom en Magdalena Jurjens Martersteck:

ABRAHAM TROMMIUS werd geboren op 23 augustus 1633 te Groningen (oude stijl), 3 september 1633 (nieuwe stijl).

Zoon van Jan Trom (1600-1670) koopman en lakenverffabrikant, gezworene der stad Groningen, schepen, diaken 15 mei 1639, ouderling 27 aug. 1663 tot aan zijn dood van de Gereformeerde kerk te Groningen.  Jan Trom trouwde te Groningen 20 nov. 1625 met Magdalena Martersteck (1604-1653) dochter van Jurjen Martersteck, cavalerist in de Hongaarse en Nederlandse oorlogen. Kleindochter van de burgemeester van Gotha.

11 oktober 1657 werd Abraham Trommius Gereformeerd predikant te Haren bij Groningen.

Abraham trouwt 29 november 1657 te Haren, 23 jaren oud, met HILLEGONDA MARTINUS. Dochter van Ds. Johannes Martinus, predikant te Groningen (1603-1665) en Eelkjen Geerts (Aelia Gerhardi) geboren te Bolsward, overleden te Groningen in 1656.

26-11-1671 werd Trommius Gereformeerd predikant te Groningen tot aan zijn dood op 29-5-1719.

Kinderen:
1. Magdalena Trommius, geb. 1 maart 1659 te Haren (Gron.). Overleden 31 maart 1659 te Haren, 30 dagen oud.
2. Eligunda Trommius, geb. 26 sept. 1660 te Haren. Overleden 31 augustus 1665 te Haren, bijna 5 jaren oud.
3. Magdalena Trommius, geb. 28 jan. 1663 te Haren. Magdalena trouwt 7 sept. 1682 te Groningen, 19 jaren oud met Wibrandus Hartzma, geboren omstreeks 1652 te Westerwolde, 30 jaren oud, predikant te Mensingeweer en Maerslag 1682-1686, predikant te Eenrum 1686-1727. Magdalena overleed 12 april 1692 te Eenrum, 36 jaren oud. Wibrandus overleed 3 sept. 1727 te Eenrum ca. 75 jaren oud.
4. Johannes Martinus Trommius, geb. 20 dec. 1665 te Haren, student. Overleden in 1684 te Groningen, 19 jaren oud.
5. Elegunda Trommius, geb. 20 mei 1668 te Haren. Overleden 1688 te Groningen, bijna 20 jaren oud.
6. Hillegonda Trommius, geb. 20 nov. 1670 te Haren. Overleden 18 december 1670 te Haren, 28 dagen oud..
7. Johanna Trommius, geb. 11 nov. 1672 te Groningen. Overleden 10 april 1680 te Groningen, 7 jaren oud.

8. Catharina Trommius, geb. 3 juni 1675 te Groningen. Catharina trouwt op 9 december 1696 te Groningen met Petrus Tettema, advocaat aan de Hoge Justitie kamer van stad en provincie Groningen. Catharina hertrouwt als weduwe in 1714  

    met Bathasar Steenwijck, vaandrig, overleden in 1718. Catharina overleed in 1716. omstreeks 41 jaren oud. Zij lieten een zoontje Johannes als wees na.

 

Meer over Trommius levensloop:

Trommius naam is in de kerkgeschiedenis bijgeschreven door zijn Concordantie op de Statenbijbel (Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord-register des ouden en nieuwen Testaments), Een driedelig werk waarin elk woord in de bijbel alfabetisch is gerangschikt; met alle de Hebreeuwse-, Chaldeeuwse- en Griekse woorden daarbij gevoegd; alsmede de verscheidene betekenissen en andere bekwame onderscheidingen der Nederlandse woorden. Zijnde nog achteraan gehecht een compleet Hebreeusch en Grieks register van alle de grondwoorden met bijgevoegde Nederlandse woorden. Trommius heeft daar 28 jaren lang, van 1662-1691, aan gewerkt.

 

Trommius droeg de concordantie op aan het hoogste gezag, zijn broodheren, "de Edele Mogende Heeren, de Heeren Van de Ommelanden tusschen Den Eems ende de Lauwers" en attendeert daarbij op zijn familieleden waaronder Wibrandus Hartzma, die in hun gezagsgebied   met de Gereformeerde kerk als staatskerk, invloedrijke posities bekleden:

"Daer-beneffens 't is een Staetsche Vergaderinge, het hoochste gesach ende suyvereyne macht over deze Provincie voerende, waerin ende Heeren van Stadt (Gronin­gen) ende Heeren van de Ommelan­den t' samen sitten ende hare deliberatien houden ende resolutien nemen tot maintenu van de Staet; billick dan, dat ick aen beyde d'illustere Leden van sodane Vergaderin­ge, eerst gesamentlick, ende voorts yeder Lidt apart een Gedenck-teecken koom preafenteren ende overleve­ren van myn behoorlick respect, onderdanichheyt, ende toegenegenheyt. Waer­by noch komt, dat onder U Ed. Mog. bescher­ming in d'Omme­landen woonachtig zijn drie van myne Naest-bestaende Vrienden zyn-de Praedican­ten, gelyck als myn Schoon-soon Wibrandus Hartzma tot Eendrum in Hunsingo, mijn Neef Abrahamus Mattersteck tot Enum in Fivelingo, ende noch een ander Neef Georgius Alstorphius tot Lutke-gast in 't Westerkwar­tier." 

 

Kort na de uitgave van zijn Concordantie overleed Hillegonda Martinus op 18 mei 1691 te Groningen.

Abraham hertrouwt 24 juli 1692 met THEDORA TER BRAECK afkomstig uit het dorp Upgant (Oost Friesland.) Weduwe van kapitein Ernst Clant, eerder weduwe van Abrahamus Schook, secretaris van de stad Groningen. Theodora overleed 22 september 1694 te Groningen.
Abraham hertrouwt 6 oktober 1695 met ELISABETH COO geboren te Londen. Weduwe van Everhardus Schouten, kapitein ter zee, eerder weduwe van David Hagenet, 's lands muntmeester. Elisabeth overleed 9 augustus 1698 te Groningen.
Abraham hertrouwt 1 oktober 1699 met HELENA MARCK. Weduwe van Hermannus van Oostbroeck, luitenant der militie.

Helena heeft Trommius overleefd. Zij stierf in 1739 te Groningen.

Tijdens Abraham Trommius laatste drie huwelijken werden in druk uitgegeven:
-1694 Jubel-jaers praedicatie, gehouden in de Nieuwe Noorderkercke tot Groningen, op Sondach voormiddach den XV. Jul.M.DC.XCIV. Zijnde de verjaerdag van de reductie der Stadt, voor hondert jaren geschiet (over Opb.14,6v.). 1894 Herdrukt in Dr. S.D. van Veen ” Uit drie Eeuwen Zes jubeljaarspredicatiën”.

Trommius hield deze predicatie op zijn 61e  jaar, enkele maanden voor de dood van zijn tweede vrouw. Misschien zijn dit (en zijn confrontatie met de dood van zoveel andere gezinsleden) aanwijsbare oorzaken van de slechte recensie op deze preek.
-1694 Reductie der Stadt Groningen.
-1695 Sachte Verbetering der Psalmen van Datheni.
-1718 Bevindingen van hem selven geduirende syn levens-loop, gedrukt in 1720.

 

1 December 1717 verleende de Academie van Stad en Lande (de Groninger Universiteit) Trommius (toen reeds 84 jaar oud) het doctoraat honoris causa in de godgeleerdheid.

 

De naam Abraham of Bram is door vernoeming naar voorvader Trommius, tot op de dag van heden nog in enkele stamreeksen Hartzema aanwezig.

 

Bronnen:
Rijksarchief Groningen / Universiteitsbibliotheek Groningen

Trommius – Concordantie / Bevindingen van hem selven - 1750

A.J. van der Aa: Biografisch Woordenboek der Nederlanden -1852

Dr. S.D. van Veen - Uit drie eeuwen zes jubeljaars-predikatien-1894.

Dr. S.D. van Veen – Historische studien en schetsen - 1905

K. Ter Laan - Groninger encyclopedie

Dr. W.J. Formsma e.a. - “Historie van Groningen”

J. van der Haar - Schatkamer van de Geref. Theologie in Nederland. 1600-1800 / 1987

 

 

Hartzma / Hartzema / Hartsema - Henk van Alteren – Apeldoorn